jmdr.jpg


插件简介:

SketchUp 的免费通用格式导入插件,在 SketchUp 中导入三维模型。支持50多种格式。
包括:3D, 3DS, 3MF, AC, AC3D, ACC, AMJ, ASE, ASK, B3D, BLEND, BVH, CMS, COB, DAE/Collada, DXF, ENFF, FBX, glTF 1.0 + GLB, glTF 2.0, HMB, IFC-STEP, IRR / IRRMESH, LWO, LWS, LXO, M3D, MD2, MD3, MD5, MDC, MDL, MESH / MESH.XML, MOT, MS3D, NDO, NFF, OBJ, OFF, OGEX, PLY, PMX, PRJ, Q3O, Q3S, RAW, SCN, SIB, SMD, STP, STL, TER, UC, VTA, X, X3D, XGL, ZGL

导入后的模型还可以自动减面,只要设置最终模型的面数多少即可。
另外也可以直接对 SketchUp 的组或者组件执行减面。

使用教程: